‘SOLIDARNOŚĆ’  -  STAN WOJENNY  -  ‘OKRĄGŁY  STŌŁ’

 

 

25 lat temu powstał wielki spontaniczny ruch społeczny, skupiający pod swoimi sztandarami ponad dziesięć milionów Polaków. Solidarność była czymś więcej niż związkiem zawodowym, była ogólnonarodowym ruchem patriotycznym i niepodległościowym, upominającym się o godne warunki życia dla wszystkich Polaków i wolność dla zgnębionej Ojczyzny. Dlatego od samego początku stanęła w ostrej opozycji do komunistycznego reżimu, który za wszelką cenę dążył do zachowania monopolu na władzę w Polsce i do utrzymania naszego kraju w zależności od ZSRR.

     Solidarność rozbudziła w polskim społeczeństwie wielkie nadzieje na zmiany, ponieważ był to zryw nie mający odpowiednika w świecie. Swoją powszechnością, siłą społecznego oddziaływania i determinacją wzbudził entuzjazm wielkich rzesz Polaków, podziw na całym świecie i strach przed konsekwencjami w obozie państw komunistycznych. Solidarność była ruchem jedności narodowej, łamiącym podziały narzucone przez komunistyczne władze, była skrawkiem wolnej Polski. Solidarność była kontynuacją wystąpień robotniczych z października 1956 i grudnia 1970 roku. Trzeba wyraźnie stwierdzić, że Solidarność odmieniła oblicze naszej Ojczyzny oraz stała się sprawcą rozkładu i późniejszego upadku systemu komunistycznego w Europie.

     Zamachowcy z WRON-u z głównym pacyfikatorem "generałem" Jaruzelskim na czele realizując konsekwentnie plan zniszczenia Solidarności posłużyli się starym i wypróbowanym wcześniej scenariuszem. Rozpętali na wielką skalę terror i kłamliwą propagandę. Wojsko, milicja i czołgi na ulicach polskich miast, godzina policyjna, odcięte telefony i kontrola korespondencji oraz wiele innych zabiegów, wywołały strach w społeczeństwie. Natomiast brutalne pacyfikacje strajkujących zakładów pracy, dziesiątki tysięcy aresztowanych przez SB działaczy związkowych oraz formalna delegalizacja Solidarności i przejęcie kontroli nad jej infrastrukturą miały przyczynić się do rozbicia związku.

     Pokłosiem stanu wojennego było psychiczne i fizyczne zmaltretowanie milionów ludzi w Polsce, zabicie ducha nadziei na odrodzenie narodowe, zmuszenie setek tysięcy Polaków, najczęściej młodych i bardzo aktywnych do emigracji, zamordowanie wielu opozycjonistów i masakra górników w kopalni "Wujek", powszechna zapaść ekonomiczna i cywilizacyjna oraz przejęcie kontroli przez SB nad Solidarnością. Tak przygotowano grunt pod Magdalenkę i zmowę "okrągłego stołu". Tak oszukano i ograbiono naród, zabezpieczając przy okazji komunistycznych zdrajców przed rozliczeniem ich zbrodniczych działań.

     Pakt zawarty przy "okrągłym stole" przez przedstawicieli reżimu i skrzętnie dobraną opozycję otworzył drogę do nieograniczonej grabieży majątku narodowego i ubezwłasnowolnienia społeczeństwa polskiego. Uwłaszczyła się czerwona nomenklatura i stworzono karykaturę demokracji, w której różni pseudobohaterowie na barkach robotników wynieśli się do władzy. Dzisiejsza nędza narodu i rozpaczliwy stan naszego państwa są konsekwencją tamtego układu, a winowajcy chodzą w glorii niezasłużonej chwały.

 

(Fragmenty wypowiedzi - Przewodniczącego Ligi Obrony Suwerenności - Wojciecha Podjackiego, Gdańsk, 31 sierpnia 2005 roku). 

Komentarz wydawcy: Aktualnie Rząd Premiera Kaczyńskiego, jest  kontynuacją idei pierwszej Solidarności z 1981 roku. Tak jak taką kontynuacją byl Rzad Premiera Olszewskiego – obalony przez Prezydenta Walese. Donald Tusk, lider opozycji do Premiera Kaczyńskiego,  byl w grupie obalajacej rzad Pana Premiera Olszewskiego.

 

Return