Zezwolenie na zamieszkanie na czas określony.

2003-09-05 12:04:38 

 

Miejsce załatwiania spraw:

W Oddziale właściwym ze względu na miejsce zamierzonego pobytu cudzoziemca.
Wykaz punktów obsługi klientów w załączniku na dole.

 

Ważne:

 

·  wniosek o udzielenie zezwolenia składa się do Wojewody właściwego ze względu na miejsce zamierzonego pobytu na co najmniej 45 dni przed upływem okresu pobytu na podstawie wizy lub okresu na jaki udzielone zostało poprzednie zezwolenie.

·  wniosek o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony nie może być złożony przez cudzoziemca przebywającego w Polsce na podstawie wizy udzielonej w trybie szczególnym, za zgodą Prezesa Urzędu ds. Repatriacji i Cudzoziemców,

·  bieg sprawy rozpoczyna się z chwilą złożenia kompletu dokumentów,

·  dokumenty winny być sporządzone w języku polskim, tłumaczenia oryginałów dokonane przez tłumacza przysięgłego lub konsula,

·  oryginały składanych dokumentów należy okazać do wglądu,

·  wniosek należy wypełnić w języku polskim, czytelnie, drukowanymi literami,

·  pełnomocnictwo: cudzoziemiec może być reprezentowany przez ustanowionego pełnomocnika na podstawie pisemnego pełnomocnictwa poświadczonego przez notariusza, lub udzielonego przed urzędnikiem prowadzącym sprawę lub udzielonego adwokatowi, radcy prawnemu.

 

Warunki:

·  Cudzoziemiec uzyskuje zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony po wykazaniu okoliczności, że zachodzą okoliczności uzasadniające jego zamieszkanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres dłuższy niż 3 miesięcy.

  

Okolicznościami takimi mogą być:

Dokumenty:

Obowiązujące opłaty:

  

·  Ustawa z dnia 13 czerwca 2003r. o cudzoziemcach Dz.U. z 2003r. Nr 128 poz. 1175

·  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz.U. Nr )

·  Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz. U. Nr 98 z 2000r. z późn. zmianami)

 

 

Zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony w celu połączenia z rodziną

2003-09-08 12:17:48 

 

Miejsce załatwiania spraw:

W Oddziale Urzędu Wojewódzkiego właściwym ze względu na miejsce zamierzonego pobytu cudzoziemca.

 

Ważne:

 

Warunki:


Zezwolenie udzielane jest cudzoziemcowi znajdującemu się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który jest członkiem rodziny cudzoziemca zamieszkującego w Polsce na podstawie:

 

Członkiem rodziny jest:

1.       osoba pozostająca z wnioskodawcą w związku małżeńskim uznanym przez prawo Rzeczypospolitej Polskiej,

2.       małoletni stanu wolnego będący:

o        dzieckiem wnioskodawcy sprawującego nad nim władzę rodzicielską lub opiekę,

o        dzieckiem wnioskodawcy przysposobionym.

 

Zezwolenia udziela się:

 

DokumentyW toku prowadzonego postępowania cudzoziemiec może zostać wezwany do osobistego stawiennictwa w celu wyjaśnienia istotnych okoliczności niezbędnych do podjęcia decyzji oraz zobowiązany do złożenia innych dokumentów, które pozwolą organowi administracyjnemu na dokładne wyjaśnienie sprawy i podjęcie decyzji z uwzględnieniem zarówno interesu społecznego, jak i słusznego interesu strony.

Obowiązujące opłaty:

 

Ubezpieczenia dobrowolne
2003-09-08 12:45:42 

Zgodnie z art.66 ustawy z 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210 poz.21 - 35), zwanej dalej ustawą, umowę o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne z Narodowym Funduszem Zdrowia mogą zawrzeć:

  ·  osoby posiadające obywatelstwo polskie i zamieszkujące na terytorium Polski, oraz

  ·  cudzoziemcy przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy uprawniającej do podjęcia pracy, zezwolenia na osiedlenie się lub zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, jeżeli nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego na podstawie art.68 ustawy (np. jako pracownicy).
 
W przypadku osób ubezpieczających się dobrowolnie ustawa przewiduje następujące podstawy wymiaru składki:

Dla  osób ubezpieczających się dobrowolnie - kwota zadeklarowanego miesięcznego dochodu, nie niższa jednak od kwoty odpowiadającej przeciętnemu miesięcznemu wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw z poprzedniego kwartału, włącznie z wypłatami z zysku.

UWAGA !!!
Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 stycznia 2007 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw,
włącznie z wypłatami z zysku w IV kwartale 2006 wyniosło
2 822,51 PLN
Składka na ubezpieczenie zdrowotne za miesiące: styczeń, luty, marzec 2007 r. wynosi miesięcznie
254,03 PLN
Składka na ubezpieczenie zdrowotne jest miesięczna i niepodzielna.

Osoba, która zawarła umowę o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne ma obowiązek zgłosić do ubezpieczenia członków rodziny. Objęcie członków rodziny ubezpieczeniem nie wiąże się z koniecznością odprowadzania dodatkowej składki. Nie dotyczy to cudzoziemców - studentów i uczestników studiów doktoranckich oraz absolwentów, którzy odbywają w Polsce obowiązkowy staż, a także członków zakonów, alumnów wyższych seminariów duchownych i teologicznych, postulantów, nowicjuszy i juniorystów zakonów i ich odpowiedników, którzy opłacają składkę w niższej wysokości (37,80 PLN).

Członkami rodziny w rozumieniu ustawy są następujące osoby:
- dziecko własne, dziecko drugiego małżonka, dziecko przysposobione, wnuk albo dziecko obce, dla którego ustanowiono opiekę albo dziecko obce w ramach rodziny zastępczej, do ukończenia przez nie 18 lat, a jeżeli kształci się dalej - do ukończenia 26 lat, natomiast jeśli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi - bez ograniczenia wieku,
- małżonek,
- krewni wstępni pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym.

Zawarcie umowy:

Aby podpisać umowę o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne, osoba spełniająca warunki do objęcia jej tym ubezpieczeniem powinna zgłosić się do oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. W przypadku Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia umowę można zawrzeć:

Warszawie: ul. Chałubińskiego 8, (wejście od ul. Wspólnej)
w Płocku: ul. Padlewskiego 18c,
w Radomiu: ul. Piastowska 4,
w Ciechanowie: ul. 17 Stycznia 7,
w Ostrołęce: ul. Kościuszki 45,
w Siedlcach: ul. Piłsudskiego 4.
Osoba ubiegająca się o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne wypełnia 2 egzemplarze Wniosku o objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym w Narodowym Funduszu Zdrowia osoby ubezpieczającej się dobrowolnie. Umowa o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne podpisywana jest w dwóch egzemplarzach przez osobę ubiegającą się o ubezpieczenie oraz pracownika Funduszu. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony.

Opłata dodatkowa - obowiązująca od 17 stycznia 2007 roku


Narodowy Fundusz Zdrowia uzależnia objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym osoby, które nie były ubezpieczone:
1. w okresie od 3 miesięcy do roku od wniesienia opłaty dodatkowej w wysokości 564,50 PLN
2. w okresie powyżej 1 roku do 2 lat w wysokości 1 411,26 PLN
3. w okresie powyżej 2 lat do 5 lat w wysokości 2 822,51 PLN
4. w okresie powyżej 5 lat do 10 lat w wysokości 4 233,77 PLN
Składka za każdy miesiąc kalendarzowy opłacana jest w terminie do 15 dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni (np. za styczeń do 15 lutego). Składki należne z tytułu dobrowolnego ubezpieczenia należy uiszczać na konto Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przeznaczone dla ubezpieczenia zdrowotnego - a więc na rachunek ZUS z końcówką 52.
Z dniem określonym w umowie ubezpieczony oraz członkowie jego rodziny zgłoszeni do ubezpieczenia uzyskują prawo do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego.

Dowodem ubezpieczenia dla osoby, która podpisała umowę - jest egzemplarz umowy wraz z dowodem opłacenia składki za ostatni miesiąc, zaś dla członków rodziny tej osoby - egzemplarz umowy, druk zgłoszeniowy ZUS ZCZA lub ZUS ZCNA oraz dowód opłacenia składki za ostatni miesiąc.

W ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy ubezpieczony powinien udać się do oddziału lub inspektoratu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych by dokonać zgłoszenia do ubezpieczenia poprzez złożenie druku ZUS ZZA Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnegooraz dla członków rodziny: ZUS ZCZA lub ZUS ZCNA Zgłoszenie danych o członkach rodziny - druk ZUS ZCZA należy złożyć jeżeli adres zamieszkania członka rodziny jest taki sam jak adres zamieszkania ubezpieczonego, zaś druk ZUS ZCNA wówczas gdy adresy zamieszkania są różne.

Rozwiązanie umowy


Umowa może zostać rozwiązana przez osobę ubezpieczoną w drodze pisemnego poinformowania Narodowego Funduszu Zdrowia o rezygnacji z dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego. Jednakże umowa ta nie może zostać rozwiązana z datą wsteczną. Umowa ulega rozwiązaniu z mocy prawa po upływie miesiąca nieprzerwanej zaległości w opłacaniu składek. Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne wygasa również w przypadku uzyskania obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego na podstawie art.66 ustawy.
Rozwiązanie umowy lub jej wygaśnięcie nie powoduje anulowania składek należnych za okres, w którym umowa obowiązywała.

Aktualizacja 17.01.2007 roku

Opracowanie dokumentacji:

 Maria Pucołowska,
Agent Firmy Cigna STU SA - Poland